blank
Warunki handlowe dla partnerów firmy

Pobierz warunki handlowe dla partnerów firmy tutaj.

Warunki handlowe dla partnerów firmy

Ogólne warunki handlowe dla przedsiębiorstw i osob prawnych.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe dla przedsiębiorstw i osob prawnych (dalej tylko „warunki handlowe“) dotyczą umów zamkniętych za pośrednictwem e-sklepu zlokalizowanym na stronie internetowej www.polsketatry.cz (dalej tylko „stronie internetowej“) pomiędzy osobą prawną.

Nazwa: Udime s.r.o.

Siedziba: Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

REGON: 07126981

NIP: CZ07126981, nie jest płatnikiem VATu

Zapisany: w krajowym rejestrze sądowym w Ostrawie

Numer telefonu:

czeski: +420 792 535 543

polski: +48 597 905 975

E-mail: Info@polsketatry.cz

Adres korespondycyjny:

Jan Jochec

Moravská 3/390

736 01 Havířov

Republika Czeska

(dalej tylko “usługodawca”)

 1. Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki usługodawcy i użytkownika

jako nabywca usług na stanowisku przedsiębiorcy lub osoby prawnej (zwanej dalej „klientem“).

 1. Warunki handlowe stanowią integralną część umowy sprzedaży. Różnorodne i

indywidualne ustalenia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków.

 1. Umowa kupna jest zawierana w języku czeskim. Warunki handlowe są dostępne w języku czeskim i polskim. Faktura wystawiona za dostarczenie usług jest przygotowywana w języku czeskim. Na życzenie fakturę można przetłumaczyć na język polski. 

II. Informacje o usługach i cenach

 1. Informacje na temat usług, razem z podanymi cenami pojedynczch usług i ich właściwości są podane w katalogu usług w e-sklepie (dalej tylko „e-sklep“). Ceny usług zawierają podatek VAT, wszystkie powiązane opłaty i koszty. Ceny usług są ważne do czasu, do kiedy są wyświetlane w e-sklepie. Przepisy te nie wykluczają negocjację umowy kupna w postaci indywidualnych warunków.
 2. Cała prezentacja usług w sklepie internetowym ma charakter informacyjny i usługodawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy zakupu tych towarów.
 3. Zniżki i łączenie usług można indywidualnie dogadać z usługodawcą.

III. Zamówienie, zawarcie umowy kupna i dodanie usług

 1. Podpisując umowę kupna, usługodawca zobowiązuje się do przedstawienia wglądu do uzgodnienia i publikacji zakupionej usługi w ciągu 7 dni roboczych od momentu zapłaty za usługę na stronie www.polsketatry.cz
 2. Klient zobowiązuje się zapłacić zamówioną usługę po ustalonej cenie w najkrótszym możliwym terminie.
 3. Zamawianie usługi odbywa się za pośrednictwem e-sklepu na stronie www.polsketatry.cz. Za obopólną zgodą umowę można zawrzeć telefonicznie lub na osobistym spotkaniu.
 4. Zakupiona usługa zostanie dostarczona do 7 dni roboczych od dnia, kiedy wpłyną środki pieniężne za usługę na konto usługodawcy. Po zatwierdzeniu prezentacja zostanie opublikowana na stronie internetowej www.polsketatry.cz przez okres wskazany w umowie kupna.

IV. Warunki płatności

 1. 1. Wartość za dane usługi można zapłacić w następujące sposoby:
 • Bezgotówkowo przelewem na konto Udime s.r.o. numer 1026421692/6100 prowadzone w Equa Bank
 • Bezgotówkowo kartą płatniczą za pośrednictwem bramy płatniczej
 • Bezgotówkowo kartą płatniczą przez terminal płatniczy (za obopólną zgodą)
 • W wypadku zapłaty za pośrednictwem bramy płatniczej, udostępnia kupujący według zasad dostawcy płatności elektronicznych.

V. Wycofanie umowy

     1.   Do czasu, gdy jest usługa ważna, mamy prawo kiedykolwiek odstąpić od umowy.

          Jeżeli została dokonana zapłata, zwrócimy otrzymaną kwotę bezgotówkowo na.        konto do 10 dni roboczych.

 1. Jesteśmy uprawnieni do wycofania się w dowolnym momencie z umowy zakupu, jeśli okaże się, że informacje wyświetlane w naszej usłudze są fikcyjne, fałszywe lub wprowadzające w błąd. W tym wypadku nie powstaje żadne roszczenie o zwrotu kwoty pieniężnej.
 2. Jesteś uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli opóźnimy się z dostarczeniem usługi ponad dwa tygodnie od ustalonej daty dostarczenia usługi. W takim przypadku jest potrzebne dostarczyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna i sprzedaży na adres e-mail: info@polsketatry.cz. Otrzymana kwota zostanie zwrócona na konto w ciągu 10 dni roboczych.

VI. Reklamacje i skargi

 1. W wypadku, gdyby dostarczana przez nas usługa była wadliwa, konieczne jest natychmiastowe poinformowanie pisemne na e-mailem info@polsketatry.cz. Jak najszybciej naprawimy zgłoszony błąd, najpóźniej do 7 dni roboczych.
 2. W wypadku nieoczekiwanej awarii naszych stron internetowych www.polsketatry.cz więcej jak 5 godzin tego dnia, będzie niniejszy dzień zastąpiony i automatycznie uzyskujesz przedłużenie usługi o dni awarii.

VII. Ochrona danych osobowych, tajemnic służbowych i zasady dostawcy usług

 1. Przy zawieraniu umowy i jej realizacji mogą zostać przekazane informacje, które mają charakter poufny lub ich poufność wypływa z ich charakteru. Niniejszym zobowiązujesz się do zachowania tych informacji w tajemnicy. Nie przekazuj je innej osobie bez naszej pisemnej zgody. Nie wolno ich wykorzystywać w żadnym innym celu niż wykonanie umowy. Nie wykorzystuj ich w żaden szkodliwy sposób.
 2. Będziemy chronić wszystkie dane osobowe, które będą odbiorcą oznaczane za poufne i nie będą wykorzstywane.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli związek między usługodawcą i odbiorcą jest powiązany z korzystaniem ze strony internetowej lub relacją prawną opartą na wykonywaniu umowy, zawiera elementy międzynarodowe (obce), obie strony zgadzają się, że relacja podlega prawu czeskiemu, chyba że uzgodniono inaczej.
 2. W wypadku, że któreś postanowienie warunków handlowych nie jest ważne, nieskuteczne lub uznane, że nie nadaje się do użytku, użyjemy zastępcze postanowienie, które swoim znaczeniem najwięcej przypomina nieważne postanowienie.
 3. Zmiana lub uzupełnienie warunków handlowych są możliwe tylko w formie pisemnej. Nowe warunki handlowe zostaną przesłane na podany adres formą elektroniczną.
 4. Wszelka korespondencja będzie w formie elektronicznej na adres info@polsketatry.cz. Z naszej strony będziemy wszystkie dokumenty wysyłać na podany adres formą elektroniczną.

Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie w dniu 22.10.2018

Pobierz warunki handlowe dla partnerów firmy tutaj.

Obchodní podmínky pro firemní partnery

Obchodní podmínky ke stažení zde. 

Obchodní podmínky pro firemní partnery

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby (dále jen “obchodní podmínky”) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu umístěného na webové stránce www.polsketatry.cz (dále jen “webové stránce”) mezi právnickou osobou 

Název: Udime s.r.o.

Sídlo: Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 07126981

DIČ: CZ07126981, není plátcem DPH

Zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 74525

Telefonní číslo: 

české: +420 792 535 543

polské: +48 597 905 975

E-mail: info@polsketatry.cz

Korespondenční adresa:

PolskéTatry.cz – Jan Jochec

Moravská 3/390

736 01 Havířov 

Česká republika

(Dále jen jako “poskytovatel služby”)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele služby a Vámi jako odběratelem služeb v pozici podnikatele nebo právnické osoby (dále jen “odběratel”).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná a individuální ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek. 

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Obchodní podmínky jsou dostupné v českém i polském jazyce. Faktura vystavená za poskytnutí služeb je vyhotovena v českém jazyce. Na požádání lze vyhotovit překlad faktury do polského jazyka. 

II. Informace o službách a cenách

 1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jejich vlastností jsou uvedeny v katalogu služeb na e-shopu (dále jen “e-shopu”). Ceny služeb jsou uvedeny včetně DPH, všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kterou jsou zobrazovány v e-shopu. Tato ustanovení nevylučují sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace služeb umístěná v e-shopu je informativního charakteru a poskytovatel služby není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Slevy a kombinování služeb lze dohodnout individuálně s poskytovatelem služeb.

III. Objednávka, uzavření kupní smlouvy a dodání služby

 1. Uzavřením kupní smlouvy se poskytovatel služby zavazuje do 7 pracovních dnů od uhrazení služby poskytnout náhled k odsouhlasení a zveřejnění zakoupené služby na webové stránce www.polsketatry.cz
 2. Odběratel se zavazuje uhradit v co nejkratším termínu objednanou službu za dohodnutou cenu.
 3. Objednávka služby probíhá pomocí e-shopu na webové stránce www.polsketatry.cz. Po vzájemné dohodě lze kupní smlouvu uzavřít po telefonně či na osobní schůzce.  
 4. Zakoupená služba je dodána do 7 pracovních dnů od připsání úhrady na účet poskytovatele služby. Po schválení vyobrazené prezentace bude zveřejněna na webové stránce www.polsketatry.cz na dobu uvedenou v kupní smlouvě. 

IV. Platební podmínky

 1. Cenu za poskytnuté služby lze uhradit následujícími způsoby:
 • Bezhotovostně převodem na bankovní účet Udime s.r.o. číslo 1026421692/6100 vedený u Equa Bank (po vzájemné dohodě)
 • Bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány
 • Bezhotovostně platební kartou pomocí platebního terminálu (po vzájemné dohodě)

2. V případě platby prostřednictvím platební brány poskytuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele  elektronických plateb.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Do doby platného poskytnutí služby jsme oprávněni kdykoliv odstoupit od kupní smlouvy. Pokud již platba proběhla, navrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet do 10 pracovních dnů.
 2. Jsme oprávněni odstoupit kdykoliv od kupní smlouvy v případě zjištění faktu, že uvedené informace v zobrazení v naší službě jsou smyšlené, lživé či uvádějící v omyl. V tomto případě nevzniká žádný nárok na vrácení finančního obnosu.
 3. Od smlouvy jste oprávněně odstoupit v případě, jsme-li v prodlení s poskytnutím služby déle než dva týdny od stanoveného termínu poskytnutí služby. V tomto případě je potřeba doručit písemné odstoupení od kupní smlouvy na e-mail info@polsketatry.cz. Přijatá částka bude navrácena na účet do 10 pracovních dnů.

VI. Práva z vadného plnění

 1. V případě, že v námi poskytované službě bude docházet k vadnému plnění je zapotřebí na tento fakt neodkladně upozornit na e-mail info@polsketatry.cz. V co nejkratší době provedeme nápravu nahlášené chyby, nejpozději však do 7 pracovních dnů. 
 2. Při neočekávaném výpadku našeho webu www.polsketatry.cz na více jak 5 hodin v daném dnu Vám bude tento den nahrazen a získáváte automaticky prodloužení služby o tyto dny výpadku.  

VII. Ochrana údajů, obchodního tajemství a politiky poskytovatele služeb

 1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být sděleny informace, které jsou důvěrného charakteru nebo jejich důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Tímto se zavazujete uchovávat tyto informace jako důvěrné. Neposkytnout je jiné osobě bez našeho písemného souhlasu. Nevyužít je k jinému účelu, než je plnění smlouvy. Nevyužít je jakýmkoliv poškozujícím  způsobem. 
 2. My ochráníme veškeré údaje, které budou odběratelem označeny za důvěrné a nedojde k jejich zneužití.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah poskytovatele služeb a odběratele související s využitím webové stránky nebo právní vztah založená na plnění smlouvy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvky, pak obě strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem v případě, že nebude ujednáno jinak.
 2. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo se stane nepoužitelné, použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem co nejvíce blíží neplatnému ustanovení. 
 3. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou. Nové obchodní podmínky budou zaslány na poskytnutou elektronickou adresu.
 4. Veškerá korespondence bude probíhat elektronickou formou na adresu info@polsketatry.cz. Z naší strany budeme veškeré písemnosti doručovat na poskytnutou elektronickou adresu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.10.2018.

 

Obchodní podmínky ke stažení  zde:

Odkaz na obchodní podmínky.